THALÂITE LEH KRISTIANNA

            Kan Lalpa kum 1894 Pâwl Kût thla, tahrik ni 14 kha Mizote tân chuan hun chhinchhiah leh hriat reng tlâk a ni kumkhua tawh ang. Krista pasaltha, an hun laia khawvêl awptu Kumpinu khua leh tui, Scottish pa chal Pu Buanga (James Herbert Lorrain) leh Sâp Upa (Frederick William Savidge) te pahnih chuan Kalvari tlâng thu nung min hrilh tûrin Zofâte chênna hmun an rawn thleng a. Chu chu Mizote’n kan sa vun lehkha bo kan hmuh lêt phahna, kan hnamin thlarau khawvêl chauh ni lo; tisa khawvêl pawha hma sâwnna kái lâwn kan rah tanna a ni.

Kan misawnarite Nunna Thing rawn phun chuan kan Mizo thalâite nun a rawn thlak danglam ta a ni. An rawn luh atanga thla thumna lekah A AW B min siamsak chu min han zirtir tan ta a. Chu chuan thalâite tukverh zau zâwk a hawnsak ta a ni.
Chanchin Tha lo luh atanga rei lo te kum 1910-ah Maubuang Lal Khawvelthanga’n kristianna nêna inmil lo nia hriain a bâwihte a chhuah a, chu tih lai chuan kum 25 chauh a la ni. Amerika ram chuan tualchhung indona nasa tak nêna an pu Abraham Lincoln-a hova an beih fât hnuah an ram independence atanga kum 87-ah sal an thlah thei hrâm zu nia.
Tûn lâi khawvêl, min awp thîntute laka hel tharna (Post-colonialism) hunah pawh hian kristianna leh sâp ngaihsânna hi an kal kawp a ngâi fo a. Chu chu kristiannain thalâite a nghawng lian tak pakhat a ni bawk. Hmân ata tawh kristian thalâite chuan sâp zia an lain, sâp nun an entawn a. Kristianna chu sâp nun nêna kal kawpah kan ngâi deuh thaw em maw ni tih theih tûrin kan sakhaw thar chu kan vuan tlat mai.
Sâp zâia han zâi te, sâp inthuamna leh sâp zia te, mahni hnam aia sâp thil han ngaihsân tlatna te chu kristianna leh thalâite nuna bet tlat a lo ni kumkhua ta a ni. Sâp zia-a Khua(Pathian) biak a, kan hnam thil leh zia râng han mau sâmna chuan thalâite-ah nasa takin nghawng a nei bawk. Changkân tum luatna vângin kan hnam nun kan sit a, kristianna avânga thalâite’n Mizo kalphung tam tak an ngaihzâwn lohna chuan kawng tam takah min hruai sual a. Taima Pathian ringtu kristian thalâite zîngah thatchhiatna lama turu fe fe kan tam ta.
Tûn hmâ chuan thalâite’n lo zawh ni leh kût ni vâng thlâah te zu sä-in lên lâi an chên a. Hlim taka zâia lâmin-
“Tîn zû leh tîn zû a tâwl ruai e
Nang zawng Hângmâwi lên lâi chân kan ti ang che
Suihlung lêng kan tâwl i tel ve lo.” an ti a.

An lâmnaa tel ve duh lo te chu hlain an kâp fiam thîn. An khawtlângah zu a zalên a, nula-tlangvâl zu rui leh zu vânga sual leh buai an awm lêm lo niin a lang. 
Hlimna niah hlim nân an hmang a, thu fing pakhat ‘Zû chu mifing te hlimna thlentu mi â te tahna thlentu’ tih kha a takin an lo hmang thîn tihna a ni. Kristianna thang zêl chuan Mizo nuna zû din hmun chu nasa takin a thîk ta a. Sualah puan a ni ta! Chu sual lo intu kristian thalâite chuan sualah an inngâi a, a in lo te’n an hmu tha hek lo. Thalâite-ah chuan kristianna chu a tla na lo tial tial ta a ni.
Kha tia Mizo kristianna-in sâp nun kulmuk lutuk a han ngaizâwng ve leh ta zêl phei chuan thalâite khawvêl thiamna hmanga tihzau tawh si kha a sâwr zîm leh ta mai si. Thalâite chekin kristianna a mil mang ta lo a, khawvêl thilah nasa taka tlânin zalênna zau zâwk tuipuiah an zuang lût a. Kristiannain a phuar tlat thîn thalâite’n chu tuipui chu an chêng thiam lo a, a hun aia hmâah an hun a thlen phah fo!
Chu tih laiin, kristianna chuan thalâite chu din hmun sâng takah a hlâng ve mêk bawk. Chi inthliarna bo ta te hi hnamchawm tâna Lal lâi pâr tlân ve theihna a ni a. ‘Ka nu lungthlu lova khiang awih zawng’ tia duh zâwng pawh nei thei loa nun chêp thîn te’n ‘lêng zawng zîngah ka thlang ber che’ an han tithei ta mai te hi a nêp lo teh e.
Mâwlna khawvêl ata finna tui min dâwttîrtu, râl titna hmun ata zalênna zau zâwk min petu chu kristianna a ni a. Thalâite tân chuan he sakhua aia thlan tûr chuang a awm dâwn em ni?
Kan hnam zia leh kalphung ngêia kristianna hi a kal hun phei chuan thalâite’n thlarauah chauh ni lo khawvêl thilah pawh harhna ropui an chang dawn si a.
Harsatna leh mangannain min dal fo se; chu chu chona tha ber a ni.


-K Vanlalneihpuia
1805BA211
Blue House
Government Aizawl North College 1st  Prize in Article Writing Competition (Mizo) Organised by Students Union of Govt Aizawl North College, 2021

In Association with - EXPLORE MIZORAM(Feedback at: admin@exploremizoram.com )

[Website ah hian sumdawng leh mi tin tan tlawmtein fakna kan dahsak thei e. WhatsApp +919402125273 ]
(Website leh a hnuaia fakna hi lo hmet ve rawh.)
Post a Comment

He post chungchanga i ngaihdan lo sawi ve rawh:

Previous Post Next Post