HRINGNUN KAWNG

(Han dáwn vè teh)

— 𝐂𝚎𝚗𝚝𝚎𝚗𝚊𝚛𝚢  𝐂.  𝐋𝚊𝚕𝚣𝚊𝚑𝚊𝚠𝚖𝚊

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡, 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑀𝑖𝑧𝑜𝑟𝑎𝑚


            Engkim tána hun ruat a awm ang hian, hringnunah lei mîte tán hun ruat a awm ṭhìn. Mihringte nunna leh thihna inkár chu pên khat leka hla a ni a; nimahsela, Síamtu'n chu pên khat lek chhúng chuan hun chi tinréng mai min zawhtírin min pal tlangtír ṭhìn.

            “Thil hluite chu a ral ta a; ngai teh u, a lo thar ta,” tia Bible-a kan hmuh ang khán, hnah hluite chu ṭìl zovin hnah tharin a rawn thlák a; nimahsela, a kung erawh a ngăi reng ṭhìn. Nun hlui a lìam a, nun tharin a rawn thlák a; nimahsela, kan mihring taksa erawh a danglam chuang lo. Hruaitu hluite chu hruaitu tharin an rawn thlák a; nimahsela, an páwl hming erawh a ngăi reng ṭhìn. Khawvêl thil zawng zawng a inthlák danglam reng a, Síamtu erawh a ngăi reng a, a danglam vè ngai lo. Síamtu rópùizia leh hringfate nun nêpzia hi hringnun hlimthlá hmu thiam tán chuan hmuh hmaih chî rúal a ni lo! 

            Mi tinte hi ka lo pìan chhuahna a inang lo va, ṭhenkhat chu mi hausa chhúngkua aṭanga lo piangin, ṭhenkhat erawh mi rethei tak chhúngkua aṭangin. Mi rethei tak chhúngkua aṭanga piang a, nu pum chhúng ată sual sâa píang bawk tán chuan Job-a anga làwm thu sawi reng a harsa hle ngèi ang. Mi ṭhenkhat nu leh pate kawng sial sâa awlsam taka nun kawng an zawh láiin, ṭhenkhatte erawh a kawng an sial chawp a lo ngái a. Bul ṭanna a inan loh miau avàngin kawng engkimah kan thlen chin a inang lo fo. Chu chu hringnun kàlphung a ni miau si a! Mahsé, thlen chin aṭanga hmasâwn zêl tùra Síamtu sìam kan nih avàngin beiseina nèn hma lam kan pan a ṭûl ṭhìn. 

            Mi tin mai hian kan sulhnu leh nunhlui ngáiin ní kan hman ral a; mahsé, hma lam hun atán kan inbuatsaih lâwk ṭhìn. Chu chu khuanu'n hringmi léng, dam chhúng khawsak ngaihtuah rěng rěnga ni tin hun hmang tùrte tána a dùan a ni. Kan dinhmun azirin hringfate hi khawvêl pakhata chěng sìin kan khawvêl hi lei vàn a danglam tluk zetin a danglam a, a inthlau hle. He khawvêl hi mi hausate khawvêl a ni a, sum leh páiin ró a rèl miau avàngin dikna chungah meuh pawh róréltu a ni. 'Sum ngah hi hlimna ber a ni lo' mîte'n ti ṭhìn mah sé, sum ngah apiang an hlim ṭhìn si a nih hi! Chu chu hringnun khuarèl a ni miau si a! 

            Chul tùra dùan hringfate hringnun kalkawngah hian — nu pum chhúnga kan awm lái hunte, nausên nih hunte, naupang nih hunte, tleirăwl leh răwl thar nih hunte, puitling nia nula tlangvâl nih hunte, nu leh pa nia pitar putar nih hunte a awm ṭhìn. Chûng hun zawng zawngah chuan thihnain thlah a zár reng a, ni tinin múal kan liam ṭhìn. Thihna hi râpthlák hle mah sé, hringfate ṭhatna tùra Síamtu remruat a ni. Thihna hi awm lo sé, kum upa tawh mi tam tak, mahnia engmah ti thei tawh si lo, éi lo va awm thei bawk si lo enkawlin mi zawng zawng kan buai ang a. Èi leh bârah kawngah leh thil dang tam takah harsatna kan tâwk ngèi ang. Thihna hi hringfate tána Síamtu malsàwmna rópŭi tak a ni.

            Mihringte hian vànglái hun bîk kan nei ṭheuhva; nimahsela, chu hun chu chapòna tláng chhîpa Síamtu fiahna harsa ber kan hma chhawn hun a ni. Chu kawng zawhtute tam zâwk chuan fiahna an pal tlang zo lo fo. Chu kawng zawh thleng theitu chu mi rópŭi tak an ni a, fiahna pal tlang thei ngat phei chu an rópŭi lehzual. Fiahna pal tlang zo lo mi tam takte hi an demawm loh. Síamtu'n mî zawng zawng hriata min chàwimàwi hian, 'mahni theihna leh thìamna avànga chu dinhmuna ding thei chu kan ni' tia rilru chapòna neih hi thil harsa a ni lo rěng a ni. Eng anga hmél ṭhà, pìan nalh, hausa, lăr leh rópùi pawh ni ila, chapó thei kan awm lo. Nu pum chhúng ată saruaka píang leh kutruaka kan zalhna tùr thlàn thim pan leh mai tùr kan ni tih hi hriat reng tùr a ni. Hringnun kawng kan zawh ṭan dàn leh kan zawh tàwp dàn hi mumang lama kan thil hmuh ṭhín nèn a danglamna a awm meuh lo a ni.

            Hringnun khawvêl, hmàn lái mîte tána khawvêl hlui tawh tak kha, naute píang hlim tán chuan khawvêl thar a ni. Kan nun kawng zawh tàwp hun tùr hre lovin mi tam takin nun kawng zawh ṭanin mi ṭhenkhatin kan hun tàwp lam kan pan a, thi mai tùra inngái lah chûng zíngah chuan pakhat mah an awm si lo. Chuvàngin, kan dam chhúng níte chhìar dàn tùr kan thìam theih nán kan 'HRINGNUN KAWNG' hruaitu atán hruaitu 'ARSI (ISUA)' hi thlang ila. Zan thim hnuaiah pawh kawng dik kan zawh thei ngèi ang.

Post a Comment

He post chungchanga i ngaihdan lo sawi ve rawh:

Previous Post Next Post