KHAWSAK RÊL FEL

- Rev. Lalbiakhlira

Pawisa hlutna hi a chêng zât lamah a awm ber lo; a hmangtu hman thiam leh thiam lohah a innghat zâwk! Chêng 100 pawh hi a kawltu azirin a inhlut hleih thei. Khawsak rêl fel thiam riau i nih chuan i hlim khawp ang.

1. Dinhmun Hriat:
Khawsak rêl fel kawnga rahbi hmasa ber chu "mahni sum dinhmun hriat chian" a ni.

(1) Tûna i kuta awm mêk, i rosumte kha belhkhâwm vek teh. I pawisa kawl, bank lama i neih, i lirthei kawl hlutna, i in hmun, i in leh a chhûng bungrua, i ranvulh hlutna te kha.

(2) I sum pûk leh bat hrang hrang, hmaih nei loin han chhût chhuak leh teh. I loan lâk, i dâwr bâ, mi dang hnêna i sum pûk te kha.

(3) A chunga i chhût chhuah, (1)-na ațang khian (2)-na khi han paih teh. A chhuak chu i "Sum dinhmun/hausak dân" chu a ni. Kumtin vawi khat tal chhût țhin la, a pun zel chuan kum telin i hausa deuh deuh; a tlâkhniam zêl chuan i tlachhe zêl tihna a ni. Bâ i ngah zâwk hlauh chuan, tûnah khawsa nuam viau mah la, mi khawngaihthlâk tak i ni phawt mai.

*2. Tum Neih:*
"Sum dinhmun" hriat a tâwk lo; khawsak rêl fel turin "thil tum" i neih a ngâi. 

(1) I thil tum te chu han ziak tlar teh. Ba rulh zawh vek, Missionary châwm, fate zirna tur khawl, pension hnû lam atâna khawl, chhungkaw piknikna tur, in sak, lirthei lei, zirlâi rethei țanpui, chhûngkaw rethei țanpui, adt., te chu i tum a ni thei.

(2) I thil tumte chu i sum dinhmun azirin, tihpuitlin theih dân tur, han thliar hrang leh deuh teh. Hetiangin: (a) Kum 1 chhûnga puitlin theih; (b) Kum 5 chhûnga puitlin theih; (c) Kum 10 chhûnga puitlin theih.

(3) I thil tumte chu  sawrkar dân a kalh em? Bible a kalh em? Pathian rinchhan ngam a ni meuh em? Mahni hmasialna thil nge midang chhawrbâwk ve theih? A tawi zâwngin, țawngțaia hlan thlap tlâk ni ngei rawh se.

*3. Ngaih Pawimawh:*
Vawi lehkhata mahni tum tihlawhtling nghâl pap pap thei chu an tam lo khawp ang. Tihhlawhtlin nghâl theih chi a awm a, nghah rih chi pawh a awm. "Pathian Ram" pêk te, bà rulh zawh thuai thuai te, sum hman insûm deuh te, bât belh loh te chu ngaih pawimawh hmasak i duh ngêi ang. A tahtawlin, i thiltum chu i tihlawhtling zêl thei. I dam phawt a ngâi, I nunna chungthua thuneitu Pathian bêl phawt mai teh.

*4. Thliar Hran Ngâi:*
Khawsak rêl fel turin "thliar hran ngâi" i la nei. Hre chiang la, khawsak rêlfel a nuam ang.

(1) I Mamawh: A tel loa i nun theih loh, ngei ngei ngâi thilte hi i 'mamawh' chu an ni a. Chaw, chênna, tui, êng chhit, thawmhnaw, damdawi, kal vêlna, zirna...te hi i mamawh an ni a, i hlamchhiah ngawt thei lo. I 'Sum Dinhmun' a țhat phawt chuan inngaihtuah buai loin i lei zêl thei ngei ang. Hêng mamawhte nei tura i nu leh pa an inhlawh țauh țauh lâia, a tha chak zâwk nang, thawhchhuah nei loa i khawsak hautak viau si chuan a dik thei dâwn em ni?

(2) I Duh: I thil "duh" chu a dân a dang ta deuh. "Duhthlan" a țul tawh. I rilțam a, eitur i mamawh a: "Sawhchiar pir nge țha Chaw ei? Nge KFC ârbawp khel zâwk?" i thlan a ngâi. "MST a kal nge Taxi hman?" Chutiang zêlin thil dangah pawh. I sum dinhmun azirin i ngeihzawng, i țhatpui, i hlâwkpui zâwk chu i thlan a ngâi. "Duh" i thlan thiam nân 'chunglam ata finna' i mamawh.

(3) I Duhthusâm: Mamawh i nei a, duh i thlang a, chumi piah lamah chuan "duhthusâm" i la nei cheu. Entir nân, Smart Phone i 'mamawh' a, i hman țangkai tur tâwk i 'duh' a. I 'duh' chu lei ta mai loin, i 'duhthusâm' - phone manto leh chhuak thar ngat i lei thei. I sum dinhmun a țhat chuan, i "duh" ni loin, i "duhthusâm" zâwk i lei thei alâwm. Khawsak harsa tân chuan "duhthusâm" ûm rih loh a țha ang chu.

Bible chuan mî, khawsak rêl fel thiam a dah sâng hle. Kohhran hotu tur pawhin, "Mahni in chhûng khawsak rêl fel thiam mi ni tur a ni" (1Tim 3:2-4) a ti hial a nih hi.

PATHIANIN IN CHHÛNGKUA COVID-19 LAKAH VÊNGHIM CHE U SE LA; KHAWSAK RÊL FEL ZIRTÎR CHE U RAWH SE.

Post a Comment

0 Comments