SUM ENKAWL THIAM

- Rev Lalbiakhlira

COVID-19 hripui hian hmun hrang hranga tla darhte mahni ramah, mahni khua leh vêngah, mahni in lumah min ûm lût a. Mahni kea din pawimawhzia min zirtîr hi haider chi a ni ta lo! Sum enkawl (hmuh leh hman) i thiam em le?

*(1) Duh Chawp:*
I ngaihtuah lâwk hauh loh, i hmuh ruala i duh chawp thil i lei fo em? I thil leiah chuan a man, a țhat dân, i mamawh dân lam i ngaihtuah hmasa ngâi lo em? 'Duh chawp lei thâwr policy' zui rêng rêng pawisa hmang thiam an ni ngâi lo; an tâlbuai fo. 'Duh chawp' leh 'tla chawp' thila sum hman i invên a ngâi thei.

*(2) Duan Lâwk:*
I rin aia hmâin i pawisa neih a zo duak țhin em? "A va mak ve! A bo țhen em ni le!" tiin mak ti ber berah i țang lehnghâl! I sum hman theih i ngaihtuah lo a, ruahmanna i nei lo a ni hial thei. Luang thli chhêm lên nun a ni a, i invên a ngâi thei.

*(3) Hausak Thut:*
Nakina hlâwkpui tur nia i beisei avângin i insêng țeuhin, i pûktîr țeuh tawh em? A zuitu chu "chânna leh rilru hah" mai chauh a ni fo! I pawisa, ip pawpah thlâk lo tura i invên a ngâi thei, Bible-in a phal si lo.

*(4) Fîmkhur:*
Mi dang puih duhna rilru i pû a, "loan a rulh theih loh chuan ka rulhsak ang" tiin i hming i ziah hnan mai zêl em? I rilru a țha e. Mahse, 'tihsak âwm tak' i thliar thiam deuh loh chuan, i la rûm thei! I fimkhur a angâi thei.

*(5) Sum Pûk:*
Mi taima leh dik tâna țha tak - sum pûk/loan lâk te hi, "a pung nêna rulh leh ngâi" a nih ngaihtuah lêm lo, 'lei pialrâl chên nâna hmang ta mai a awm theih. Sum hrâwm i mamawh a nih ngawt loh chuan a nazawnga sumpûk laka i invên a ngâi thei.

*(6) Hun:*
Hun leh pawisa hi thliar hran hleihtheih loh khawpa inkawp tlat an ni a, "hun hi pawisa a ni e" an lo ti țhin. I hun i hmang daihzâi em? I pawisa hlawh/sên leh i thawh chhuah a inmil em? Kohhran/sawrkâr/i pawisa a luang ral thei.

*(7) Vênhim:*
I bungrua, i thil neih i duat em? A hlutna humhim a ngâi fo. Sum sênga siamtîr, thlâk thar a ngâi thuai thei. Sum enkawl thiam chuan thil chhe thei a dimdâwi țhin. I in, i ofis, i vântlâng thil i dimdâwi chuan sum enkawl thiam tak i ni ngêi ang.

*(8) Thil Bat:*
A bâa thil lei i chîng em? "Khaw khat bat huai" pawh a awm theih âwm asin! Mahni pawisa neih mil zêla khawsak thiam a țul. Tûnlâi changkânna hrin chhuah, a bâa thil lei theihna "Credit Card" te hi i hman thiam loh chuan, i țhatpui lo thei a, i invên a ngâi thei.

*(9) Mi dang:*
A mamawh tân i neih i theh chhuak țhin em? 'Isua hminga' mi dang pui ngâite puih nân i sum i hman fo chuan sum enkawl thiam i ni ngei ang. Neih kawmpui chu tlâkranna; semzai chu pun lehzualna a nih kha maw.

*(10) A Neitu:*
I thawh chhuah, i sum enkawl mêk, i kuta awm, i tâ kha a neitu dik tak chu Pathian a ni a, i theihnghilh fo em? I nunna, i hna, i hun, i thiamna, i hrisêlna, i finna te kha khawi ațanga i hmuh nge? Pathian pêk che a ni lo em ni? I deh chhuah 10-a 1 chauh a hauh a, a beitham hle. Pathian i hre reng a nih phawt chuan sum enkawl  thiam i ni ngei ang.

Thufing chuan, "I sumin LALPA chawimawi la, i thil lo pung hmasa ber zawng zawngte nên; Tichuan i buh in chu a lo khat liam ang a, i sâwrkhur chu uain tharin a luang liam ang" (Thuf 3:9-10) a ti hial mai.

PATHIANIN COVID-19 LAKAH IN CHHÛNGKUA VÊNGHIM CHE U SE LA; SUM ENKAWL THIAMTÎR CHE RAWH SE.

Post a Comment

0 Comments